Política de Privacidade

O proxecto Muramiñae a través do Concello de Lugo protexe e garante o dereito fundamental á protección de datos e amósase especialmente sensibilizada pola salvagarda da privacidade das persoas. O tratamento de datos faise de acordo co Regulamento da Unión Europea 2016/679, de 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais . Este tratamento responde aos principios de licitude, lealdade, transparencia, limitación da finalidade, minimización dos datos, exactitude, limitación do prazo de conservación, integridade, confidencialidade e responsabilidade proactiva.

O rexistro de actividades de tratamento que fai a o Concello pode consultarse en www.concellodelugo.gal

 

Orixe dos datos, uso e conservación

Poderanse empregar os datos con fins estatísticos ou para a xestión de incidencias e, preferentemente seudonimizados, para fins de investigación.

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o período en que se realice a finalidade para a que foron recollidos, ou o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais. Cumprida a finalidade, os datos bloquearanse hasta que transcorran os prazos de prescrición aplicables.

 

Dereitos

As persoas interesadas poderá exercer seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ó Concello de Lugo a través do seguintes contactos

Concello de Lugo

CIF P-2702800-J
Pza. Maior, 1
27001 LUGO
Telf. 982 297 100
info@concellodelugo.org