Cales son os obxectivos?

A Estratexia DUSI plantexa unha nova forma de traballar centrada en acadar unhas realizacións e resultados concretos

Convén adaptar a estrutura habitual de traballo do Concello ca fin de facilitar o seu cumplimento.

Así, prevese unha estrutura específica para levar a cabo a Estratexia DUSI de Lugo que persegue os seguintes obxectivos:

Garantir o liderado ao máis alto nivel ca fin de asegurar que nas decisións se involucran as máximas autoridades do Concello.

Asegurar estabilidade na estratexia para garantir unha execución financieira que cumpra co cronograma. Para iso farase partícipe da estrutura aos grupos da oposición así como a outros axentes sociais e económicos ee representantes veciñais. Lugo xa ten unha longa traxectoria na xestión e execución de proxectos europeos.

É importante reforzar o papel dos cidadáns que participaron no proceso de elaboración da Estratexia DUSI así como o resto de actores sociais e económicos. Para iso, definiranse estruturas áxiles e dinámicas que permitan a participación de todos eles. Así, prevense dous niveis: un para toda a área de intervención e outro para a zona concreta onde está previsto executar a liña de actuación.

Os problemas da cidade, e as liñas de actuación para solucionalos, deben abordarse cun enfoque multidisciplinar por implicar dimensións moi variadas. No proceso de implementación ou seguimento deben participar activamente todas as Áreas do Concello.

Incorporar a opinión e a participación de outras Administracións Públicas de maneira efectiva e práctica: Xunta de Galicia, Confederación Hidrográfica, Ministerio de Fomento, etc., máis aló das actividades que se celebran no marco do Comité de Seguimento do POCS FEDER 2014-2020.

Con capacidades de xestión e experiencia en proxectos cofinanciados con fondos europeos e nos ámbitos de actuación abarcados polo Plan de Implementación. Para iso, poderase contar con asesoramento externo que complemente ou reforce a experiencia do Concello de Lugo e co persoal específico para a xestión do proxecto.

Son dúas ferramentas moi eficaces para centrar a execución nos resultados previstos e facilitar unha produtividade constante e rigorosa. Para iso deseñarase un cadro de mando con toda a estratexia, os obxectivos, liñas de actuación, indicadores asociados ao POCS e internos de execución, orzamentos anualizados e responsables, beneficiarios e destinatarios, así como outros axentes involucrados (partenariado).

Evitar desviacións por discrecionalidade na aplicación dos procedementos de xestión, contratación, control e avaliación validados polas Autoridades de Xestión e Auditoría a nivel nacional.